irsade.wordpress.com
מהדורת דפוס לעבודת גילוי | Discovery Work now in print
גרילה תרבות כותבים על הפרויקט שהתפתח במסגרת "עיר שדה": "עבודת גילוי"' שעלתה כספר אלקטרוני, כעת יוצאת במהדורת דפוס. את הספר ערכו מתי שמואלוף ותהל פרוש. על העיצוב היה אחראי אבי בו…