ironital.com
זכויות יוצרים
אני משקיעה את הנשמה במה שאני עושה, אם זה כתיבה, צילום, בישול, עיבוד קולאז'ים וכל דבר אחר שאני עושה. אני מאד שמחה שאנשים חולקים את מה שאני עושה אבל רק כשזה מגיע דרך כפתור SHARE או לינק עם קרדיט. לצע…