irinadim.com
Jacarandas (haiku) – FOTD Challenge, 28 November 2019