ircoolwallet.io
لدجر چیست | دفتر کل توزیع شده چه مفهومی دارد و ارتباط آن با ارز دیجیتال چیست
رشد قدرت محاسبات و توسعه رمزنگاری، همراه با کشف و استفاده از الگوریتم‌های جدید، موجب پدید آمدن مفهومی به نام «دفتر کل توزیع‌شده» ( لدجر ) شد.