iran-interlink.org
شما رجوی ها، درکی از شرایط انقلابی نداشتید و ندارید!ا - Iran Interlink MEK Rajavi Cult
Follow Share on Tumblrارسال - صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیستم ژوئیه 2018:… توصیه ی من برای شما این است که بجای برداشتن لقمه های بزرگ گلو گیر، کار را از نوع ساده اش انتخاب کنید! مثلا بر مسعود ومریم فشار بیآورید که با قبول حقوق شهروندی اعضای سازمان ، بگذارد آنها هم …