iran-interlink.org
Richard Engel, NBC: The MEK's man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq) -
MEK Mojahedin Khalq Killed Americans