ira.abramov.org
סנואודן וצביעות הממשל והעיתונות האמריקניים
הסנטורים האמריקנים טוענים שסנואודן בוגד, כי הוא גילה לכל העולם שהNSA מרגל אחרי כולם. הNSA טוען שסנואודן שקרן, וכי הם לא מרגלים אחרי כולם. המדיה ברובה מסכימה איכשהו עם שניהם ומתעלמת מהסתירה הבסיסית.…