ira.abramov.org
מכתב לביבי ומאמר על פגיעה בפרטיות
בוקר יום פי שמח לכולם, יש לי שני מסמכים אנטיביומטריים לחלוק איתכם! ראשון הוא מכתב של פרופ' נהון ועו"ד פינצ'וק לגבי התנהלות הקמת הפיילוט. המכתב מתמקד בבעית חוסר השקיפות שבתהליך, מזכיר כי המאגר …