ira.abramov.org
משפטיים וחצי על חיכוכים עם "הויקיפדיה"
לחנן כהן היה ריב קצר (ופחות כואב משלי) עם ויקפדנים ולאחרונה הוא מחפש את הפשרה שתתאים לו. אני רוצה רק להעיר על המסקנה שהיתה לו בעידנא דריתחא: אני גוזר גזירה שווה ומחליט שאין טעם לריב עם וויקיפדיה. י…