ira.abramov.org
ה"מרפאים" האלטרנטיביים דורשים הסדרה
פוסט שעלה הרגע בעבודה שחורה, אופיר סלע, יו"ר הלשכה למקצועות בריאות משלימים סוקר את מצב הרפואה המשלימה ואת הדרך להסדיר אותה. אני דואג למדינה שלי כשאני רואה פוסט כזה. ראשית הבעיה מתחילה מההגדרה …