ira.abramov.org
ספקנים בפאב – הפעם בתל אביב!
הזכרתי את זה בעבר, אבל אני חוזר ומדגיש כי נראה שנשארו מקומות: הערב בשעה 20:00, ספקנים בפאב בתל-אביב בואו להמשיך את מסורת הספקנים שהתחילה בלונדון והתפשטה לרוב העולם כולם יהיו שם: ספקנים, מדענים, אוה…