ira.abramov.org
שאלות מהקהל לפרופסורים ביהם וקימל?
הפוסט הבא מביא כמה תשובות טכניות לנושא המאגר הביומטרי. אני משתדל להיות בו אוביקטיבי ועובדתי יחסית להיסטריה שבה לקה הקמפיין הזה (כן, גם אני לפעמים הגזמתי, מודה). במסגרת מסע ה"תיקון", מחר ב…