ira.abramov.org
קיימות מול קנאות – בחברה, בניהול יחסי חוץ ובדמוקרטיה
כשיודעים שמגיע אסון אבל לא מונעים אותו, ככל שמחכים, כך גדל המחיר של ההתכוננות אליו. זה אנחנו מכירים מהחיים האישיים, את זה אנחנו גם יודעים היום לחשב כלכלית. כשמדובר על אסונות חברתיים, אנחנו לא נוטים…