ira.abramov.org
הפאנל בבינתחומי והכיסוי בעיתונות
גלובס: "שטרית: אנשי האקדמיה מפחידים את הציבור" YNET: "ישי: אין ספק שהדיון פה מאוד מורכב. היה חשוב לשמוע את גם את המומחים וגם את שפת הגוף של הקהל. השתדלתי להקשיב היטב […] הנושא …