intracom-riverside.vn
Góc nhìn thành phố thông minh tại Việt Nam - Intracom Riverside
Thành phố thông minh là một hệ thống hữu cơ tổng thể bao gồm nhiều hệ thống thành phần kết nối với hệ thống trí tuệ nhân tạo để từ đó có thể xử lý thông minh như con người. Thành phố thông minh giúp chất lượng cuộc sống lên một tầm cao mới, nâng cao chất lượng phục vụ, làm việc của các cấp quản lý.