international.espavo.org
Hebrew, May 2019 | הדלתות הנפתחות
מאי 2019 הדלתות הנפתחות מאנגלית: חמדה טלאור עריכה לשונית: ניצה תפארת מאת הקבוצה משואות האור מאי 2019 הוגש בשידור חי ביום 27.4.19 הודעה: התקשורים שלהלן ניתנו בשידור חי וניתן להקשיב להם