instrumentofpraize.net
Shabbat Shalom
Genesis 2:2-3 KJV