incep.net
Đại gia Gatsby - Tạp chí INCEP
Gatsby không vĩ đại, cũng không tuyệt vời. Jay Gatsby chỉ là một con người tội nghiệp phía sau lớp vỏ hào hoa của một đại gia trẻ tuổi.