incep.net
Hoài niệm thời bao cấp - Tạp chí INCEP
Họ thường nhắc về thời bao cấp như một hoài niệm về một thời kỳ gian khổ nhưng chưa bao giờ họ nhận ra đó là một sự sai lầm của giới lãnh đạo