incep.net
Ám ảnh chiến tranh - Tạp chí INCEP
Nhìn qua nhìn lại, chương trình lịch sử được giảng dạy ở bậc phổ thông chỉ có một nội dung duy nhất: CHIẾN TRANH.