incep.net
Vô ảnh - Kiệt tác phim chính trị - Tạp chí INCEP
nếu bạn xem Vô Ảnh với góc nhìn là một bộ phim nghệ thuật về chính trị, thì Vô Ảnh là một tác phẩm tuyệt vời.