incep.net
Không phải siêu anh hùng nào cũng mặc áo choàng - Tạp chí INCEP
Đã bao giờ bạn nghĩ đến một viễn cảnh rằng có những siêu anh hùng với những khả năng đặc biệt nhưng họ lại sử dụng vào việc xấu chưa?