incep.net
Lý tưởng của thể chế Cộng Sản - Tạp chí INCEP
Lý tưởng cơ bản nhất của chế độ Cộng Sản chính là tất cả mọi thứ đều là của chung, tất cả đều thuộc quyền sở hữu của chung tất cả mọi người