imanape.org
【偷懶唔諗寫咩系列】本週電影隨口噏三則:《無雙》、《小心幫忙(A Simple Favor)》、《毒魔(Venom)》
《無雙》 預告片有一幕,見 發哥 燒銀紙點煙,十足似 Mark哥 重出江湖,但其實到我入場時已經忘記咗,直至見…