imanape.org
【偷懶唔諗寫咩系列】近兩週電影隨口噏六則
(近兩週戲碼貧弱,上週寫過爛到值得講的《新.Mummy》,本週已經無貨。除了電影,別的題材又想不到,唯有再次偷…