im5481.com
戴比路克王
幾年之後…戴比路克王已經退位一陣子了,雖然一開始在戴比路剋星造成一陣騷動,但很快就因為有繼承人而穩定了下來。最…