im-translator.net
התרגומים שלי
הנה הכריכות של כמה מהספרים שתרגמתי… גללו למטה אל רשימת התרגומים המלאה, כולל כמה פרקים ראשונים. והנה הרשימה המלאה (לא כולל מדריכי טיולים, שתרגמתי בעשרות. נכון לרגע זה התפרסמו 200 כותרים שתרגמת…