illmakeitmyself.net
Guide to Flour
Flour: komugiko (小麦粉) Komugiko is a general term for wheat flour–not whole-wheat flour, but flour made of wheat rather than soba, rice, etc. Cake flour: hakurikiko (薄力粉) 8-10% gluten. This is…