ifechem.wordpress.com
مروری بر مستند جاشوا اوپنهایمر: نگاه سکوت The look of silence -2014
این نوشته برای مرتبۀ نخست در سینما-چشم منتشر گردیده است. شاهکار بی بدیل جاشوا اوپنهایمر بیش از آن که بازی کشتار را عقبۀ خود داشته باشد یک گفتار جدید را باز می‌کند و با آن که در همان فضای مستند پیشی…