idkn.wordpress.com
recursive tail
בפעם הקודמת שדיברתי על שפות פונקציונאליות, הזכרתי את הגישה של פונקציות מונדיות. אחד הדברים הנוספים שהרבה שפות פונקציונליות מכילות היא היכולת לבצע רקורסיה. הסיבה לכך היא שמרבית שפות התכנות הפונקציו…