idkn.wordpress.com
הדגמה מתקדמת לשימוש ב TFPSMap
בFPC 2.2.0 נוספה ספריה בשם fgl בייחד עם התוספת לשימוש ב Generics. הספרייה מאפשרת לקבל שני מימושים של מחלקות, האחת עובדת בגישה הרגילה של שימוש במצביעים ו/או TObject לבצע פעולות, והשניה לעבוד עם gene…