idkn.wordpress.com
class var
FPC מיישם כל מיני תוספות לשפה אשר Embarcadero הוסיפו לדלפי כמה מהתוספות מכניסות את שפת פסקל מונחת העצמים להיות קרובה יותר לשפת ג'אווה ואפילו תוספות שאני מכיר רק ברובי (אולי יש בעוד שפות) מאשר השפה …