idkn.wordpress.com
חזור שנית
בשפת רובי יש 2 דרכים לחזור על פעולות, אחת כאשר רוצים להתחיל בלוק מההתחלה לגמרי, כלומר לולאה שתתחיל מההתחלה והשנייה כאשר רוצים לחזור על אותו המצב בדיוק, כלומר אותו ערך באיטרציה למשל. אז איך אנחנו חו…