idkn.wordpress.com
מרתף היין
מרתף היין, או קנטינה באיטלקית, הוא פרוייקט ובראש וראשונה ארגון ללא מטרות רווח מבית היוצר של הקוד הפתוח בישראל, כאשר אינני יודע אודות הפרוייקטים בשאר העולם. הארגון בארץ מוגדר כ "מרכז המחקר והפי…