idkn.wordpress.com
ליצור CSS ו HTML בהיקו
האיקו היא שירה יפנית המכילה כמה מצבים שונים בשירה מבחינת זמנים, כאשר היא מחוייבת להגיד באיזו עונה היא נמצאת במבנה מאוד מדוייק. יש לנו 2 כלים ממש מדהימים הכתובים ברובי ליצור HTML ו CSS בצורה שלדעת ה…