idkn.wordpress.com
ימי הביניים של הטכנולוגיה
היה לי דיון מעניין עם מאיר קרחילי לגבי בחירת טכנולוגיות. מאיר גער בי (כנראה בצדק), על כך שכל הדברים שאני מדבר עליהם, הם בעיני מפתח בודד ולא בעיני מנהל פרוייקט או מי שמקבל החלטות בארגון. מנהל פרוייק…