idgthailand.com
BAYH-DOLE ACT กับสิทธิของนักวิจัย
การโอนสิทธิความเป็นเจ้าของจาก "ผู้รับทุน" มายัง "นักวิจัย" นั้น มีความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐ หรือมหาวิทยาลัย จะต้องปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ พรบ. ฉบับนี้ ด้วยในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐมักระบุให้ สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของพนักงานหรือลูกจ้าง เป็นของหน่วยงานของรัฐ เท่านั้น ..