idgthailand.com
เมื่อเส้นพรมแดนของชาวเบบี้บูมเมอร์สกำลังจางหายไป
ด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้ชีวิตการเป็นอยู่ของมนุษย์เราในปัจจุบันดีขึ้น กล่าวคือ มีอายุยืนยาวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้จำนวนประชากรผู้สูงวัยเพิ่มสูงขึ้นตามมาด้วย