iblogsabout.com
Happy Dhanterash
Mantra: !!!Aum Namo Bhagvatey Vaasudevaaya Dhanvantraiye ,Amrita kalasa hastaya Sarva aamaya vinasanaya Trailokanaathaya Shree Mahavishnave Shree Dhanavantri svarup shree shree shree aushadhchakra …