iamchuen.wordpress.com
假期變錢?
最近收到風話假期可以變錢!如果係就正,我已經屯積左九十日大假! 如果真係變番錢就好喇,反正咁多年我都好少放假。一陣lunch會再有個Staff Forum講…聽下係咪真係咁正先! :)…