hwhui.net
必也正名乎——由郭琳廣的一篇文章說起
子路曾問政於孔子:「衛君待子而為政,子將奚先?」孔子答:「必也正名乎。」子路對老師的話不能認同,覺得政事甚急,…