huyenthoai.me
Tư tưởng của Tây phương và Đông phương
PHAN KHÔI – TÁC PHẨM ĐĂNG BÁO 1928 Hiện trong thế giới có hai thứ văn minh, là văn minh Tây phương và văn minh Đông phương. Hai cái văn minh ấy khác nhau là do tại hai đàng tư tưởng khác nhau…