huyenthoai.me
Mặt thật đảng cộng
Nguyễn Việt Nho Lao động xuất khẩu là gỉ ? Là cái tổ chức cho đi ngước ngoài Trai thì làm việc khổ sai Gái thì bị ép, bị gài bán trôn! Đừng nghe lời láo, chúng đồn Phải biết để khỏi bị dồn vào nguy…