huyenthoai.me
Thối đảng (tiếp theo)
Nguyễn Việt Nho Lê Hiểu Đằng đang dẫn đầu Bỏ cái Đảng cướp do Tàu nặn ra Đảng ‘Ta’ chi nhánh Nam Hoa Nên hành động nó hại ta, lợi Tàu! Huỳnh Tấn Mẫm xưa, nay đâu ? Không lẽ không thấy bọn Tàu xâm l…