huyenthoai.me
Tưởng nhớ ông Thủ khoa Bùi Hữu Nghiã (1807-1872)
Hàn Lâm NGUYỄN PHÚ THỨ (Trích dẫn tác phẩm Tìm Hiểu Danh Nhân 1 của Gs Nguyễn-Phú Thứ) Sau khi thăm Trường Trung-Học Phan-Thanh-Giản trong thành phố Cần-Thơ xong, chúng ta rời nơi đây để đi về hướn…