huyenthoai.me
Sáu mươi sáu câu Phật học làm chấn động thiền ngữ thế giới
1. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm. 2. Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho anh. Vì chính tâm anh không bu…