huyenthoai.me
Giải pháp tối ưu cho Việt Nam hiện nay trước Trung Quốc: Xoá bỏ hệ thống chính trị đương thời. Nhưng bằng cách nào?
Lê Diễn Đức Xuống đường trên Quảng trường Tahrir (Ai Cập) lật đổ chế độ độc tài Mubarak, tháng 1/2011 – Foto: OnTheNet Trên Facebook khi một bạn đọc lập luận rằng nếu không có Đảng Cộng sản V…