huyenthoai.me
Khủng hoảng chính trị tại Việt Nam – Chết lâm sàng
Nguyễn Xuân Nghĩa Bài viết này sẽ ngắn gọn tổng hợp một số dữ kiện về kinh tế, nhưng để nói về vụ khủng hoảng chính trị tại Việt Nam. Sau cả chục năm gần như mỗi ngày có mặt trên trang nhất của thờ…