huyenthoai.me
Tự do báo chí: Thế lực và Trách nhiệm của Đệ Tứ Quyền
Lưu Nguyễn Đạt, TS, LS 1.Thế Nào Là Đệ Tứ Quyền? Thuật ngữ “Đệ Tứ Quyền” có lẽ được ghi nhận lần đầu bởi học giả Pháp, Alexis de Tocqueville, trong tác phẩm De la démocratie en Amérique [1833], khi…