huyenthoai.me
Thiên Đàng và Địa Ngục
Huy Phương “Bọn chúng ta hèn như bầy thỏ đế Khổ đau chia, khi sung sướng một mình Lúc lửa đỏ bèn cao bay xa chạy Còn nhớ gì nghĩa huynh đệ chi binh!” (HP)…